Algemene verkoopvoorwaarden

Unic-3D

 1. Identiteit van de Verkoper

  De Verkoper is: Unic-3D bvba, met zetel te Place Felix Govaert 8 box 3, 1160 Oudergem, België, BTW-BE 0642.702.501, RPR Brussel (de “Verkoper”).

 2. Algemene voorwaarden

  2.1 - Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, of het plaatsen van bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  2.2 - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen uw algemene of specifieke aankoopvoorwaarden of -bedingen niet van toepassing zijn.

 3. Bestelling en aanbod

  3.1 - Bestelling. Je kan goederen aankopen in onze winkel of in de web-shop bestellen. In het laatste geval betaal je wel op voorhand. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op het Unic-3D afhaalpunt of een door jou gekozen adres in Europa. Indien je de goederen hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit een verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 9).

  3.2 - Aanbod en assortiment. Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Europese grondgebied.Het assortiment is bestemd voor een normaal commercieel en/of niet-commercieel gebruik door een koper. Doorverkoop van goederen is evenwel niet toegestaan.

  3.3 - Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door ons. Het is mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Wij zijn in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  3.4 - Voor sommige goederen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of kunnen vergunningen nodig zijn. Je bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

  3.5 - Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
  • In het geval wij vermoeden dat de goederen gekocht worden voor doorverkoop of dat je de intentie hebt om de goederen door te verkopen of te laten doorverkopen;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

  3.6 - Printservice en reproductierechten. De klant verklaart dat hij de rechten heeft om objecten of bestanden te laten reproduceren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schendingen van de reproductierechten van derden. Wij behouden ons het recht om printservice te weigeren wegens de in paragraaf 3.5 vernoemde redenen.

 4. Prijzen

  4.1 - De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW met BTW apart vermeld. Bijkomende verplichte leverings- of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

  4.2 - Tenzij anders werd aangeduid, worden voor leveringen buiten de afhaalpunten leveringskosten in rekening gebracht zoals vermeld op onze website.

  4.3 - Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 5. Betalingsfaciliteiten

  5.1 - Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Indien niet uitdrukkelijk bepaald, is de betaaltermijn 30 dagen na datum van de factuur.

  5.2 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de verzending gebeuren nadat de betaling ontvangen is. Er dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van 1 tot 3 werkdagen indien je kiest voor betaling via overschrijving.

  5.3 - Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na datum van de factuur, wordt deze geacht door jou aanvaard te zijn.

  5.4 - Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, wordt de schuld onmiddellijk opeisbaar en is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van verschuldigd op het niet-betaalde bedrag zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 op achterstand van betaling in handelstransacties, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 15% op het betrokken bedrag (zie http://treasury.fgov.be/rente_nl.htm), met een minimum van 75€ per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

 6. Levering

  6.1 - De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde goederen tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.Goederen die de vermelding “wachtlijst” krijgen, zijn goederen waarvoor geen stock meer beschikbaar is.

  6.2 - De vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de leveringsdatum opgegeven door de leverancier. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van onze leveranciers.

  6.3 - In het kader van de regels van de koop op afstand zullen we bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde goed niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  6.4 - Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Aan onze leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ons geleverde goederen een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Je staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering van grote goederen. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  6.5 - In geval een weder-aanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

  6.6 - Sommige bestellingen kunnen enkel worden afgehaald in het door jou geselecteerde afhaalpunt – voor meer informatie, contacteer onze klantendienst.

 7. Garantie

  7.1 - Garantieplicht. Wij staan ervoor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  7.2 - Wettelijke Garantie.Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar et 1 jaar voor professionelen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs.

  7.3 - Commerciële Garantie. Op sommige goederen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op onze website en op het garantieticket dat samen met het kasticket wordt afgedrukt.

  7.4 - Garantievoorwaarden. Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Je bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde goed verkeerd, defect of incompleet is, dan zal je - alvorens over te gaan tot terugzending - deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan ons melden. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.Voor bestellingen, dien je vooraf contact op te nemen met de klantendienst om de praktische afspraken te maken. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

  7.5 - Indien je klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen we naar onze keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen, herstellen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 8.

  7.6 - Uitsluitingen. De garantie geldt niet indien je jegens ons in gebreke blijft, indien je het geleverde goed zelf hebt hersteld en/of bewerkt of door derden hebt laten herstellen of bewerken, voor defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.De garantie is evenmin van toepassing op verbruiksgoederen zoals patronen of goederen met een kortere levensduur (zoals bijvoorbeeld batterijen of slijtagegoederen), in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde, of indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 8. Aansprakelijkheid

  8.1 - U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van goederen en software in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de leverancier of fabrikant, de naleving van de regelgeving, met inbegrip van de veiligheid.

  8.2 - Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit het gebrek en voorzienbaar was op het ogenblik van datum van de overeenkomst, en is beperkt tot de waarde van goederen die betrekking hebben op de schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals winstderving, verlies van inkomsten of business, en/of andere gevolgschade van welke aard dan ook.

  8.3 - Wij zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet inherent is aan de goederen, en/of voor niet-conceptuele gebreken, maar die het gevolg is van een externe oorzaak, totaal vreemd aan ons. Wij zijn niet aansprakelijk indien het geleverde goed niet overeenkomt met uw behoeften, zelfs als we kennis hadden van het beoogde gebruik.

 9. Herroepingsrecht

  9.1 - Indien er sprake is van een consumentenkoop in de zin van het Wetboek Economisch Recht, heb je het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop een feit. Je bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan ons melding te maken. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de goederen zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, dragen wij er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan jou worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van jou.

  9.2 - Het herroepingsrecht, zoals omschreven in het vorige artikel, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebben op door ons geleverde diensten, zoals advies of support diensten. Op de diensten waarbij wij slechts als tussenpersoon c.q. agent optreden, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde leveranciers van toepassing zijn.

  9.3 - Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • verbruiksgoederen die niet meer in originele verpakking zijn (bijvoorbeeld patronen);
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen; en
  • computerprogrammatuur waarvan de verzegeling werd verbroken.

  9.4 - Tijdens de nazichtperiode van 14 dagen dien je het gekochte goed met de nodige zorg te hanteren. Je mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat worden teruggezonden.Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is en je verder bent gegaan dan enkel inspecteren (gebruik maken van het toestel) zal het artikel volledig worden aangerekend.

 10. Klantendienst

  Onze klantendienst is bereikbaar op volgende nummer en e-mailadres, van 8 tot 17.00 u op weekdagen: 02/502 61 67, support@unic-3d.com.

 11. Privacy

  11.1 - Wij respecteren de privacy van de gebruikers van de internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. Aldus verbinden we ons ertoe je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties via e-mail of post toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je bestelling of overeenkomst mogelijk te maken. Je gegevens worden bewaard in onze klantenlijst en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken.

  11.2 - Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, raadpleeg de privacy policy op onze website.

 12. Algemene bepalingen

  12.1 - Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  12.2 - Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

  12.3 - Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.

  12.4 - Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

  12.5 - Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

  12.6 - Bewijs: je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  12.7 - Toepasselijk recht – bevoegde rechter Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.